Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

 

โลโกโรงเรยน12

 

ภารกิจและหน้าที่

๑. อำนวยการ และดำเนินการฝึกศึกษา อบรมให้กับกำลังพลเหล่าทหารการสัตว์และเหล่าอื่นๆรวมทั้งส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

๒. เสนอแนะ ปรับปรุงหลักสูตร หลักนิยมและตำรา ดำเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา

๓. ดำเนินการในเรื่องการเกษตรและการปศุสัตว์ เพื่อการศึกษาและสนับสนุนหน่วยใน ทบ. ตามนโยบายที่ได้รับมอบ

๔. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่