Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

โลโกโรงเรยน12

การแบ่งส่วนราชการและหน้าที่

orga

1. แผนกธุรการและกำลังพล มีหน้าที่

    1.1 ดำเนินงานธุรการทั้งปวง รวมทั้งงานกำลังพล งานสารบรรณ การเงิน และการสวัสดิการของโรงเรียนทหารการสัตว์

    1.2 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

2. แผนกเตรียมการ มีหน้าที่

    2.1 ดำเนินงานเกี่ยวกับแผนการศึกษา ตลอดจนกำหนดความต้องการเพื่อสนับสนุนการศึกษา

    2.2 ประสานกับหน่วยและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องการจัดทำหลักสูตรการศึกษา

    2.3 กำหนดตารางฝึกสอนวิชาต่างๆให้เป็นไปตามแผนการศึกษาที่ได้รับอนุมัติ

    2.4 ประสานงานและกำกับดูแลการใช้ห้องเรียน สนามฝึก อาวุธ กระสุน วัตถุระเบิดเครื่องช่วยฝึก ในการศึกษา

    2.5 ประสานกับกองการศึกษาในเรื่อง ครู อาจารย์ ที่จะทำการสอนหรือบรรยายในหลักสุตรต่างๆ

    2.6 ดำเนินการเกี่ยวกับการเปิด - ปิด การศึกษาหลักสูตรต่างๆ

    2.7 ดำเนินการเกี่ยวกับงบประมาณการฝึกและการศึกษาของโรงเรียนทหารการสัตว์

    2.8 ดำเนินการพิมพ์ตำรา แผนบทเรียน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาตามหลักสูตรของโรงเรียนทหารการสัตว์

    2.9 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

3. แผนกประเมินผลและสถิติ มีหน้าที่

    3.1 จัดทำประวิตละทำเนียบของผู้ผ่านการศึกษาจากโรงเรียนทหารการสัตว์

    3.2 ดำเนินการเกี่ยวกับสถิติการศึกษา

    3.3 ดำเนินงานประเมินผลการศึกาาทุกหลักสูตรและแนะนำเพื่อการปรับปรุงการศึกษา

    3.4 ดำเนินการเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา

    3.5 ดำเนินการออกประกาศนียบัตร หรือในรับรองผลการศึกษา

    3.6 ติดตามการปฏิบัติงานของผู้ผ่านการศึกษาจากโรงเรีนทหารการสัตว์

    3.7 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

4. แผนกบริการ มีหน้าที่

    4.1 ให้การสนับสนุนในเรื่องที่เกี่ยวกับการศึกษา การพลาธิการ การสาธารณูปโภค การกำกับดูแลอาคารสถานที่ การขนส่ง รวมทัง การรักษาพยาบาลกำลังพลและสัตว์ในความรับผิดชอบของหน่วย

    4.2 ให้การบริการในเรื่องแรงงานและการบริการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบ

    4.3 รับผิดชอบการประกอบเลี้ยงให้แก่นักเรียน และพลทหารของหน่วย

    4.4 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

5. กองการศึกษา มีหน้าที่

    5.1 ดำเนินการให้การฝึกและศึกษาแก่นักเรียนในหลักสูตรต่างๆของเหล่าทหารการสัตว์

    5.2 จัดอาจารย์ ครู ไปทำการสอนวิชาการสัตว์และวิชาการเกษตรให้แก่เหล่าทหารอื่นๆ ตามที่ร้องขอ

    5.3 ดำเนินการให้การศึกษา และปรับปรุงความรู้แก่ผู้ที่ทำหน้าที่อาจารย์และครูในโรงเรียนทหารการสัตว์

    5.4 พิจารณาและเสนอต้องการในการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิบรรยายในโรงเรียนทหารการสัตว์

    5.5 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    แผนกวิชาทหารและวิชาทั่วไป มีหน้าที่

    - ดำเนินการฝึกสอนวิชาทหารและวิชาทั่วไป ตามหลักสูตรและนโยบาย ที่ได้รับมอบจากโรงเรียนทหารการสัตว์

    - ค้นคว้าและปรับปรุงเพื่อพัมนาวิชาที่เกี่ยวข้องให้ทันสมัย

    - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    แผนกวิชาสัตวแพทย์ มีหน้าที่

    - ดำเนินการฝึกสอนวิชาสัตวแพทย์ให้เป็นไปตามหลักสูตรทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ

    - ค้นคว้าและปรับปรุงเพื่อพัฒนาวิชาสัตวแพทย์ให้ทันสมัย

    - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

    แผนกวิชาการเกษตร มีหน้าที่

    - ดำเนินการฝึกสอนวิชาการเกษตรให้เป็นไปตามหลักสูตร ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ

    - ค้นคว้า และปรับปรุงเพื่อพัฒนาวิชาการเกษตรให้ทันสมัย

    - รับผิดชอบ ดำเนินการเลี้ยงโคนม และผลิตน้ำนมพร้อมดื่มเพื่อสนับสนุนหน่วยใน ทบ. ตามนโยบายท่ได้รับมอบ

    - บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่

6. กองพันนักเรียน มีหน้าที่

    6.1 ปกครองบังคับนายทหารนักเรียน นายสิชนักเรียน และนักเรียนนายสิบ

    6.2 ดำเนินการทางธุรการ การสวัสดิการ การเงิน ที่พัก

    6.3 สนับสนุนการฝึกของโรงเรียนทหารการสัตว์

    6.4 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่