Get Adobe Flash player

bigar

 

big5

Login Form

วิสัยทัศน์

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มุ่งมั่นสู่มาตรฐานทางการศึกษา มีความเป็นเลิศทางวิชาการ ด้านสัตวรักษ์ การเกษตร และการใช้สัตว์ทางทหาร 

แผนทยทธศาสตร

ปณิธาน

โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก มุ่งเน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ สร้างประโยชน์ให้กองทัพบก และประเทศชาติ 

คำขวัญ

คนดี คนเก่ง เพียบพร้อมคุณธรรม มีวินัย