โลโกโรงเรยน12

ภารกิจและหน้าที่

1. อำนวยการ และดำเนินการฝึกศึกษา อบรมให้กับกำลังพลเหล่าทหารการสัตว์และเหล่าอื่นๆรวมทั้งส่วนราชการอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

2. เสนอแนะ ปรับปรุงหลักสูตร หลักนิยมและตำรา ดำเนินการในเรื่องการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งปกครองบังคับบัญชาผู้เข้ารับการศึกษา

3. ดำเนินการในเรื่องการเกษตรและการปศุสัตว์ เพื่อการศึกษาและสนับสนุนหน่วยใน ทบ. ตามนโยบายที่ได้รับมอบ

4. บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่