เอกสารประกวดราคาซื้อโดยประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารจัดแสดงและจำนวนผลิตภัณฑ์ของโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

คณะลักษณะเฉพาะ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์