กำหนดร่าของเขตงาน (TOR) งานจัดซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารจัดแสดงและจำหน่าวผลิตภัณฑ์ของโครงการฯประจำปีงบประมาณ 2562