ประกวดราคาซื้อวัสดุก่อสร้างอาคารจัดแสดงและจำนวนผลิตภัณฑ์ของโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

ตัวอย่างสัญญา

หนังสือมอบอำนาจ

แบบหนังสือค้ำประกัน

บทนิยาม

บัญชีเอกสาร

ใบเสนอราคา