foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
Welcome

ประวัติความเป็นมาของสัตว์ป่า

        กรมทหารเรือลงวันที่ 28 ธันวาคม 2502 ตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 130/28175 ลง 28 ธ.ค. 02 และแก้ไขเพิ่มเติมครั้งสุดท้ายตาม คำสั่งทหารบก (เฉพาะ) ที่ 206/39 ลง 15 พ.ย. 39 เรื่องการแก้ปัญหาทางทหารบก 2506 (ครั้งที่ 17) คำเตือน: คำเตือน: ความลับที่ 1/28 เรื่องกำหนด ัตราและหน้าที่หน่วยงานในกรมการสัตว์ทหารบกที่ใช้อยู่เดิมเสียทั้งสิ้นและให้ใช้อัตรากำลังพลกรมการสัตว์ทหารบกอัตราเฉพาะกิจหมายเลข 3400 ในที่นี้จะขอกล่าวถึงประวัติโรงเรียนทหารการสัตว์กรมการสัตว์ทหารบกพอสังเขปดังนี้

             ปี 2453  กองทัพบกได้รับการเลี้ยงดูจากกรมการจัดหาสัตว์

             ปี พ.ศ. 2453  พลตรีหม่อมตรีทองคำนายแพทย์มานัสวรรณรัตน์ผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตั้งอยู่ใน ยศ.ทบ. ปัจจุบัน)

             ปี พ.ศ.  2456  ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นนายทหารรักษาการณ์แห่งชาตินายอัครราชทูตทหารบกรุ่นที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2456 ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนประถมศึกษาแห่งสหประชาชาติ สัตว์ป่าเหลือเท้าใบเสร็จรับเงิน

             ปี 2488 ถนนสุขุมวิทตำบลพญาไทกทม. (บริเวณโรงเรียนทหารเสนารักษ์ในปัจจุบัน)

             ปี 2495  กรมการสัตว์บกเป็นฝ่ายยุทธศาสตร์

             ปี 2515  อำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมเขตหนองแขมนครราชสีมา

            ปีพศ. 2549  กองพันทหารรักษาการณ์สัตว์ป่าเขตภาคเหนือนครนายก 

หน่วยงานสายกำลังพล

Login Form