พันธกิจ

             1 การผลิตสัตว์และการใช้สัตว์

              2 งานวิจัยด้านสัตวแพทยศาสตร์และการประยุกต์ใช้แนวทางปฏิบัติทางสัตวแพทย์

              3 ให้บริการทางการทหารในกองทัพบกและสังคม

              4 ดำเนินการโครงการเกษตรรวมใจตามพระราชดำริฯ

              5 พัฒนาสถาบันให้มีความเป็นสากล

              6 บันทึกและรายงานสถิติผลงานตามหน้าที่